Invalide of arbeidsongeschikte zelfstandigen:nieuwe maatregelen

  • Het dagbedrag van de primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering en dat van de invaliditeitsuitkering zonder gelijkstelling, wordt vanaf 1 september 2011 voor de samenwonende gerechtigde zelfstandigen verhoogd met 2%. Het dagbedrag wordt van 24,3153 op 24,8016 euro gebracht (voor indexering).
  • Vanaf 1 september 2011 stijgt het dagbedrag van de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden met 3 euro, en bedraagt dan 12,8122 euro (voor indexering).
  • Voortaan kan de zelfstandige buiten het kader van de reclassering niet enkel meer tijdens de periode van invaliditeit, maar ook tijdens de periode van primaire vergoedbare arbeidsongeschiktheid, onder bepaalde voorwaarden een deel van zijn voordien uitgeoefende activiteiten hervatten.

Bron: koninklijk besluit van 11 juni 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten (B.S. 24 juni 2011, ed. 3).

0
Votre avis: Aucun
Haut | Retour à la liste des news

© SDI - Rue de la Presse 4 - 1000 Bruxelles | T 02 652 26 92 | E web@sdi.be