Arbeidsongeschikte zelfstandigen:versoepeling van werkhervatting

De ministerraad van 1 juni 2011 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de werkhervatting na arbeidsongeschiktheid van verzekerde zelfstandigen versoepelt. Het voorstel voert dezelfde regeling in die voor de werknemers op 31 december 2010 in werking trad.

De eerste wijziging vereenvoudigt de procedure voor de regularisatie van een activiteit die de zelfstandige tijdens de periode van erkende arbeidsongeschiktheid heeft hervat, zonder voorafgaande toelating van de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling of van de Geneeskundige raad voor invaliditeit. De medische regularisatieperiode voor de verstreken periode van niet toegestane werkhervatting wordt afgeschaft.

De zelfstandige gerechtigde die een niet toegestane activiteit tijdens zijn arbeidsongeschiktheid hervat, wordt medisch niet meer onderzocht om te zien of hij een vermindering van zijn vermogen van ten minste 50% behoudt.

Het ontwerp wijzigt eveneens de administratieve sancties voor de sociaal verzekerden en de voorwaarden om het einde van de erkenning van de arbeidsongeschiktheid door de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling aan de sociaal verzekerde te melden.

0
Votre avis: Aucun
Haut | Retour à la liste des news

© SDI - Rue de la Presse 4 - 1000 Bruxelles | T 02 652 26 92 | E web@sdi.be